[HOW TO] วิธีรีอเวคสกิลแบบใหม่ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น! by.พี่วรา

4586

วิธีอเวคสกิลแบบใหม่ lv 50 52 54 56 58 60 ถึงจะอเวคสกิลได้

– – – – –

1.) สามารถเลือกอเวคสกิลได้ 6 สกิล จากคลาสแรก 3 สกิล คลาสสองอีก 3 สกิล รวมเป็น 6สกิล

2.1) 1สกิลสามารถ ใส่ออฟได้ 2 ออฟ

2.2) 1ออฟแรกมีดังนี้ ตามรูป 

ปล.1) ออฟไรแปลกๆถามได้ แต่ละสกิล จะบวก % หรือ ความแรง หรือ เวลา ต่างกัน เลือกกันดีๆนะจ๊ะ ควรออฟสกิลสำหรับเปิดทำเกมมากกว่าสกิลทำดาเมจ เพราะออฟจะแสดงผล หลังจากที่เราใช่สกิลนั้น

ปล.2) ใช้หินพระจันทร์ในการรีสกิลและออฟสกิลใหม่ 1 เหรียญ !!


เพื่มเติม

자신 10초간 모든 방어력 20 증가= SELF DP +20 INCREASE FOR 10 SEC

자신 12초간 모든 적중력 5% 증가= SELF ACCURACY 5% INCREASE FOR 5 SEC

자신 9초간 모든 치명타 확률 20% 증가 = SELF CRITICAL 20% INCREASE FOR 9 SEC

자신 5초간 5든 공격 속도 10% 증가= SELF ATTACK SPEED 10% INCREASE FOR 5 SEC

상대 7초간 모든 공격 속도 7% DECREASE = OPPONENT ATTACT SPEED 7% DECREASE FOR 7 sec

상대 7초간 모든 이동 속도 10% 감소= OPPONENT MOVEMENT SPEED 10% DECREASE FOR 7 SEC